Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë:

Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë: 🔮 Autorizimin nga ish organet shtetërore për strehimin në banesë, kontrata e qirasë ose akti i marrjes në dorëzim të banesës. 🔮 Çertifikata familjare në 1.12.1992 dhe tani. 🔮 Dëshmi e trashëgimisë, nëse ka një të tillë. […]

Lexo më shumë