fbpx

RREGULLORE E PRIVATËSISË

Shoqëria “Domus Estate Services” shpk (këtu e në vijim DES), është e angazhuar të sigurojë mbrojtjen e të dhënave personale të klientëve të saj dhe të çdo subjekti tjetër që për qëllime të ligjshme i mblidhen dhe i përpunohen të dhënat personale. Ky proces kryhet në respektim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore dhe rregulloreve të organeve komptente që veprojnë në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.

Në vijim gjenden rregullat themelore mbi bazën e të cilave disiplinohet mbrojtja dhe përpunimi i të dhënave personale në shoqërinë DES.

1. Të dhënat personale që përpunohen nga DES

1. DES përpunon të dhënat personale të klientëve, që përfshijnë emër, mbiemër, adresë, numër telefoni, adresë e mail-i, numër të letërnjoftimit apo të dhëna të tjera të këaj natyre të cilat përcaktohen në Kontratën e Ndërmjetësimit.

2. DES përpunon të dhënat e pronave në pronësi të klientëve, për të cilat kryhet ndërmjetësimi për qëllime shitje / blerje. Të dhënat e pronës përfshijnë të dhënat si adresa, numri I pasurisë, zona kadastrale,të drejtën e pronësisë etj.

2. Administrimi i regjistrimit dhe përpunimi

1. Mbajtja, ruajtja dhe përpunimi i të dhënave bëhet në funksion të përmbushjes së detyrimeve kontraktore, që rrjedhin nga kontratat e ndërmjetësimit dhe për qëllimet ligjore të specifikuara në mënyrë të qartë në legjislacion. Përpunimi i tyre duhet bëhet vetëm mbi bazën e këtyre qëllimeve.

2. Në përputhje me këtë rregull në kontratën e ndërmjetësimit, të lidhur midis DES, përcaktohen të gjitha termat dhe kushtet e nevojshme që e informojnë dhe e ndërgjegjësojnë klientin për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personale sipas ligjit.

3. Të dhënat mbahen në mënyrë korrekte, të kujdesshme, të sakta, të plota dhe të përditësuara. Çdo subjekt i të dhënave personale i plotësohen të gjitha të drejtat e parashikuara në ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar. 

4. Shoqëria DES, aplikon procedura te përshtatshme, duke përfshirë rishikimin periodik dhe kontrollin, për të siguruar që çdo e dhënë është mbajtur e përditësuar.

5. Të dhënat mbahen jo më shumë se sa është e nevojshme për qëllimin për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.

3. Faqja e internetit e shoqërisë DES

Nëpërmjet faqes së internetit www.desrealestate.al, DES, prezanton profilin e shoqërisë dhe shërbimet që ofron. Çdo vizitor i faqes jep të dhëna personale në mënyrë vullnetare kur, nëpërmjet kësaj faqeje dërgon e-mail në adresat zyrtare elektronike të shoqërisë. Të dhënat personale që grumbullohen në këtë mënyrë ruhen dhe përpunohen në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi dhe këtë rregullore. Asnjë e dhënë personale nuk mblidhet nga DES, pa pëlqimin e vizitorit të faqes.

Faqja e internetit e DES, mund të përmbajë lidhje të ndonjë faqeje tjeter në internet. DES nuk është përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe këshillon vizitorët e saj që të lexojnë politikat përkatëse të privatësisë për këto faqe.

4. Përhapja e të dhënave personale tek të tretët

Përhapja e të dhënave personale te të tretët do të bëhet në këto raste:
– nëse këto palë janë agjentë apo nënkontraktorë të DES;
– në zbatim të detyrimeve ligjore dhe organeve të caktuara kompetente;

5. E drejta e aksesit të subjektit të të dhënave

1. Çdo individ për të cilin mbahen nga “Domus Estate Service”s shpk të dhëna personale ka të drejtë të kërkojë informacion mbi të dhënat personale që përpunohen dhe shoqëria do t’i kthejë përgjigje brenda një afati 30 ditor nga marrja e kërkesës. Kërkesa duhet të dërgohet me shkrim në adresën: DES, Rr.Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, Tiranë, Shqipëri.

Kërkesa duhet të përmbajë të dhënat e nevojshme për identifikimin e kërkuesit. 2. Në përgjigje të kërkesës për akses DES do të:

i) pajisë kërkuesin me informacionin e kërkuar në mënyrë të përpiktë dhe brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës;

ii) Nëse DES nuk disponon ndonjë informacion në lidhje me kërkesën e bërë, do t’ja komunikojë këtë kërkuesit brenda 30 ditëve.

3. Nëse DES refuzon të drejtën e kërkuesit për akses, në përputhje me një nga kufizimet të parashikuara në ligj, do të njoftojë kërkuesin në formë shkresore brenda 30 ditëve dhe do të përfshijë një deklaratë për arsyet e refuzimit. Gjithashtu, Kërkuesi do të informohet për të drejtën e tij/saj për t’u ankuar te Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave në lidhje me refuzimin ose për të paraqitur kërkesën për të kontrolluar përjashtimin në rastin konkret.

4. Çdo subjekt i të dhënave personale ka të drejtën për të kërkuar fshirjen apo korrigjimin e ndonjë informacioni të pasaktë, të drejtën për të kundërshtuar, të drejtën për t’u ankuar te Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave etj.

6. Siguria e të dhënave

DES përdor teknologji të sigurta për ruajtjen e bazës së të dhënave personale. DES kujdeset që regjistrimi dhe transferimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie sipas legjislacionit në fuqi.

7. Konfidencialiteti

DES, përpunuesit dhe personat që vihen në dijeni me të dhënat e përpunuara gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit. Këto të dhëna nuk përhapen, përveç rasteve të parashikuara me ligj. Në funksion të këtij detyrimi, DES kujdeset për trajnimin serioz të stafit dhe pranimit të përgjegjësisë së tyre nëpërmjet njohjes, përvetësimit, pranimit dhe nënshkrimit të Deklaratës së Konfidencialitetit.

8. Kontaktimi

Nëse keni pyetje, vërejtje apo kërkesa rreth përmbajtjes së kësaj Rregulloreje, na informoni me e-mail në adresën kontakt@desrealestate.al.