Kuvendi miratoi ligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë”

🌳 Sipas tij, AMTP-të (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi) e dhëna para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të regjistrohen duke mos iu nënshtruar verifikimit të ligjshmërisë së tyre nga ASHK ( Agjencia Shtetërore e Kadastrës) nëse plotësojnë këto kritere:
🌳 Të jetë trajtuar me tokë vetëm në territorin e një kooperative apo ndërmjarrje bujqësore.
🌳 Toka për të cilën është lëshuar AMTP nuk është vepër e infrastrukturës publike, rërë, plazh apo siperfaqe ujore truall.
🌳 Nëse AMTP ka probleme apo difekte të formatit të AMTP, ato nuk do jenë më pengesë për regjistrimin e tyre, siç kanë qenë deri më tani, por do të regjistrohen.
🌳 Për personat që rezulton se toka është kthyer në pronë publike, pas lëshimit të AMTP dhe nuk është shpërblyer më parë, i lind e drejta e kompensimit,sipas legjislacionit në fuqi.
🌳 Të drejtën e kompensimit e kanë edhe ata, të cilët kanë një vendim gjyqësor të formës së prerë për detyrim regjistrimi të AMTP për sipërfaqet, të cilat janë kthyer në prona publike të patjetërsueshme.