fbpx

Kadastra Shqiptare dhe Dhoma e Noterisë kanë firmosur protokollin teknik të marrëveshjes së përbashkët për shërbimet kadastrale!

Kadastra Shqiptare dhe Dhoma e Noterisë kanë firmosur protokollin teknik të marrëveshjes së përbashkët për shërbimet kadastrale!

Të gjitha operacionet pronësore që kërkojnë praninë e noterit, tashmë do të kryhen në kohë reale, përmes firmosjes elektronike të noterëve.

Qytetarët marrin shërbimin e kërkuar për pronën tek noteri brenda 48 orëve nga konfirmimi i pagesës për aplikimin e kërkuar.

Sherbimet nga Kadastra Shqiptare dhe Dhoma e Noterise:

1. Regjistrimi i kontratës së shitjes.

2. Regjistrimi i kontratës së dhurimit.

3. Regjistrimi i deklaratës për heqje dorë nga pronësia.

4. Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka për kredi me vlerë deri në 1.000.000 lekë.

5. Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka për kredi me vlerë nga 1 milion deri 10 milion lekë.

6. Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka për kredi me vlerë mbi 10 000.000 lekë.

7. Pasqyrim i bashkëpronësisë bashkëshortore në regjistrimet e mëparshme.

8. Regjistrimi i kontratave të shitjes, dhurimit, me rezervë / kusht të pasurisë së paluajtshme.