U miratua “Ligji për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë” ( Ligji Mr. 20/2020) ligj i debatuar, por dhe i mirëpritur.

#DES&Pronaret
U miratua “Ligji për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë” ( Ligji Mr. 20/2020) ligj i debatuar, por dhe i mirëpritur. Ai krijon bazen ligjore për zgjidhjen e problemeve të pazgjidhura shumëvjeçare.
Cilat janë qëllimet e këtij ligji:
🔮 Regjistrimin e titujve të pronësisë për pronësinë mbi tokën bujqësore, të miratuara përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji;
🔮 Përfundimin e procesit të kalimit në pronësi, pa shpërblim, përdoruesve të tokave bujqësore të ish-kooperativave dhe ish-NB-ve;
🔮 Llegalizimin dhe regjistrimin e ndërtimeve pa leje, objekteve dhe trojeve funksionale, kur mungojnë aktet e fitimit të pronësisë;
🔮 Rregullimin e marrëdhënieve të pronësisë në territoret e cilësuara si “zona të stimuluara, me përparësi zhvillimin e turizmit;
🔮 Përfundimin e procesit të inventarizimit të pronave të paluajtshme të shtetit dhe regjistrimin e tyre;
🔮Trajtimin e mbivendosjeve;
e) Përfundimin e procedurave të kalimit në pronësi per:
🚦Trojet e paprivatizuara të ndërtesave të privatizuara sipas ligjit nr. 7512, të shfuqizuar;
🚦Trojet e paprivatizuara të ndërtesave të shitura nga ndërmarrjet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 7512, të shfuqizuar;
🚦Trojet e paprivatizuara, mbi të cilat janë ngritur ndërtesa, në bazë të lejeve të ndërtimit të lëshuara nga organet e qeverisjes vendore, pas datës 10.8.1991 e në vazhdim;
🚦Trojet e objekteve apo ndërtesave ish-pronë e ish-kooperativave bujqësore, shitja e të cilave është realizuar nga ish-kooperativat bujqësore apo organet e qeverisjes vendore.