Agjencia Shtetërore e Kadastrës, fton të gjithë qytetarët në Zonat e Stimuluara që posedojnë:

#DES&Pronarët,
Agjencia Shtetërore e Kadastrës, fton të gjithë qytetarët në Zonat e Stimuluara që posedojnë:
🏮apartamente
🏮njësi shërbimi
🏮vila
në fshatrat turistikë të:
🏮Golemit
🏮Qerretit
🏮Lalëzit
apo në zona të tjera të stimuluara, të dorëzojnë dokumentacionin përkatës me qëllim përfundimin e procedurave të legalizimit dhe të kalimit të pronësisë së truallit.
🧰 Dokumentacioni i cili duhet të depozitohet pranë drejtorive vendore të Kadastrës janë:
👉Kontratë porosie
👉Kontratë sipërmarrje
👉Kontratë premtim shitje apo kalimi pronësie
👉Kontratë shitje
👉Kontratë shkëmbimi apo dhurimi me të tretët
Proçesi është me afat të përcaktuar.