Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë:

Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë:
🔮 Autorizimin nga ish organet shtetërore për strehimin në banesë, kontrata e qirasë ose akti i marrjes në dorëzim të banesës.
🔮 Çertifikata familjare në 1.12.1992 dhe tani.
🔮 Dëshmi e trashëgimisë, nëse ka një të tillë.
🔮 Prokurë, nëse ka.
🔮Dokument identifikimi.