Rivlerësimin e pronës bëje tani!

Rivlerësimin e pronës bëje tani!
Keni në pronësi pasuri të paluajtshme (tokë, ndërtesë)?
🕹 Brenda datës 30 shtator 2020 bëni rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut.
🕹 Ju zgjidhni që rivlerësimin e pasurisë ta bëjë ASHK-ja apo një ekspert i vlerësimit të pasurive. 🕹 Për të përfituar nga rivlerësimi duhet të paguani më parë tatimin e rivlerësimit 3% të çmimit të vlerësuar dhe tarifën e shërbimit prej 1,200 Lekësh.
🕹Nëse këtë e bën ASHK-ja, pagesa bëhet me çmimet minimale fiskale.
🕹 Paraqitja e kërkesës për rivlerësim në ASHK bëhet online ose nëpërmjet aplikimit në sportel.