Si duhet të veproni kur do dhuroni ose ju dhurojnë një pronë?

Si duhet të veproni kur do dhuroni ose ju dhurojnë një pronë?

Dhurimi i pronës së paluajtshme, bëhet me akt noterial.
Prona duhet te jete e regjistruar në pronësi të dhuruesit.
Për lidhjen e kontratës së dhurimit do të duhet të paraqiteni të dy palët pranë një noteri publik.
Ky i fundit kryen verifikimet përkatëse mbi gjendjen juridike të pasurisë në rregjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme.

Cilat janë kostot?

  • Tarifat e shërbimeve noteriale;
  • Tatimi mbi të ardhurat nga kalimi i të drejtës së pronësisë; (paguan kush dhuron!) Kjo llogaritet në bazë të vlerës së pronës.
  • Tarifa e shërbimit që ofrohen nga ASHK për regjistrimin e kontrates së dhurimit dhe lëshimin e dokumentave të pronësisë në emër të pranuesit të dhurimit.
Share në mediat sociale
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter