Toka bujqesore është pasuri e madhe kombëtare që është në pronësi private dhe shtetërore.

#DES&toka bujqësore
Toka bujqesore është 🇦🇱🇦🇱 pasuri e madhe kombëtare që është në pronësi private dhe shtetërore.
Ajo ndahen në 3 tipe:
🪀 Toka me përqindje të lartë bimësie gjysëmnatyrore ose natyrore( livadhe dhe kullota).
👉 Kullotat shfrytëzohen në blegtori për kullotjen e bagëtisë, kurse livadhet shfrytëzohen për të siguruar ushqimin e kafshëve gjatë periudhës së dimrit.
🪀 Toka me intensitet të ulët shfrytëzimi: pyje, gjerdhe, shkurre e liqene brenda tyre.
👉 Këto toka përdoren për prodhimin e lëndës drusore për industritë dhe për qëllime turistike.
🪀 Toka bujqësore e banuar nga popullsia.
👉 Toka arë është lloji i tokës bujqësore që shfrytëzohet për qëllime të bujqësisë: Në to kultivohen drithërat, foragjeret, bimët industriale etj. kurse pemishtet janë lloji i tokës bujqësore ku kultivohen pemët frutore.
🧰 Me ligjin 7501, toka bujqësore u nda midis familjeve bujqësore që jetonin në fshat në 1 gusht 1991.
💰💰 Këto toka shiten dhe blihen përmes zyrave imobilare të DES Real Estate kudo në Shqipëri.
Nëse doni të shisni apo të blini tokë bujqësore kudo në Shqipëri na kontaktoni!