Trashëgimia e pronës është kalimi pasurisë së të ndjerit:

#DES&Ju
Trashëgimia e pronës është kalimi pasurisë së të ndjerit:
👉 ⚖️ me ligj
👉✍️ me testament
Kujt? Një ose më shumë personave (trashëgimtarë), sipas rregullave të caktuara ligjore.
⚱️ Trashëgimia me ligj zbatohet kur trashëgimlënësi:
🧲 nuk ka lënë testament
🧲 ka lënë testament vetëm për një pjesë të pasurisë së tij
🧲 kur testamenti është shpallur pjesërisht apo tërësisht i pavlefshëm.
Trashëgimtarët ligjorë janë sipas rradhëve:
👥 fëmijët;
👥 👥 fëmijët e fëmijëve;
👤 bashkëshorti pasjetues;
👥 prindërit e trashëgimlënësit;
👥 vëllezërit dhe motrat ose fëmijët e vëllezërve dhe motrave të paravdekur;
👥 gjyshi dhe gjyshja dhe të paralindurit e tjerë ku bëhet fjalë për stërgjyshërit;
👥 personat e paaftë për punë në ngarkim të trashëgimlënësit;
👤 👤👤👤👤👤të afërmit e tjerë deri në shkallë të gjashtë;
🦾 shteti
Trashëgimtarë të rradhës së parë janë
🧒👦🏻 fëmijët;
👩‍🦰👨🏻 bashkëshorti i aftë ose i paaftë për punë;
Secili prej tyre trashëgon në pjesë të barabarta🧇