fbpx
objekt në process legalizimi

Për një objekt në process legalizimi, leja e punimeve riparuese nuk është leje ndërtimi.

Nëse objekti në proçes legalizimi, merr leje punimesh riparuese, kjo nuk duhet të ngatërrohet me lejen e ndërtimit dhe as nuk është e tillë. 📝

📌 Sipas ligjit 107/2014 ‘Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit’, si dhe të VKM-së Nr.408, dt.13.05.2015, ‘Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit’, leja e ndërtimit jepet për një ndërtim të ri, apo për ndryshime strukturore të një ndërtimi ekzistues.

Ndërkohë që, deklarata paraprake e punimeve, jepet vetëm në raste të përcaktuara specifikisht, kur ndërhyrjet në objekt nuk janë thelbësore. 👍🏻
Pra nëse objekti është në proces legalizimi, personat që kanë aplikuar për legalizim nuk kanë të drejtë të kryejnë asnjë punim, qoftë me leje ndërtimi, apo deklarate paraprake, pa u kryer regjistrimi i pronës në ASHK, e cila mund të ndodhë vetëm pas miratimit të lejes së legalizimit. 📝