fbpx

Blerja e shtëpisë me kredi!

A doni të blini shtëpi me kredi bankare?

  1. Së pari gjeni shtëpine që mendoni se do blini dhe përcaktoni shumën e parave që do ti kërkoni bankës.
  2. Si rregull banka ofron kredi hipotekore për blerje shtëpie deri 70% të vlerës së shtëpisë. Duhet ta siguroni vetë pjesën tjetër të parave.
  3. Banka ju jep kredi për shtëpi nëse të ardhurat tuaja nga pagat apo burime të tjera janë të tilla që mundësojnë shlyerjen e saj.
  4. Norma e interest të kthimit të kredisë varet nga banka dhe varion nga 1.9%-5%.
  5. Afati i kthimit të kredisë hipotekore shkon nga 5-30. Pasi të përcaktoni afatin e përshtatshëm të shlyerjes, përcaktoni shumën që mund të paguani cdo muaj
  6. Kredia për shtëpi në monedhën vendase mund të shlyhet vetëm në Lek, ndërsa ajo në monedhë të huaj mund të shlyhet vetëm në valutë. Kreditë në valutë paraqesin rreziqe për shkak të luhatjes së këmbimit valutor.
  7. Ju mund ta blini shtëpinë edhe kur shitësi e ka kolateral në bankë. Me miratimin e bankës, kolaterali transferohet tek ju me marrëveshje me bankë n.