fbpx

Shitja e pronës!

Doni të shisni pronën, por blerësi është në pamundësi të paguajë në mënyrë të menjëhershme çmimin e pronës?

Ka një zgjidhje!

Ju mund t’i propozoni atij që shitja të realizohet me rezervë pronësie. Në këtë rast, çmimi i shitjes do të paguhet nga blerësi me këste, sipas një kalendari pagesash që duhet të përcaktohet qartë në kontratën e shitjes me rezervë pronësie.

Në rast se blerësi nuk paguan rregullisht këstet e çmimit sipas afateve dhe kushteve të përcaktuara në kontratë, shitësi ka të drejtë të zgjidhë kontratën dhe t’i kthejë blerësit pagesat e bëra, duke zbritur prej tyre shpërblimin për përdorimin e pronës nga ana e Blerësit gjatë afatit që ka zgjatur kontrata, apo shpërblimin e dëmit.

Me pagesën e këstit të fundit prej blerësit, shitësi lëshon një deklaratë noteriale që pranon se ka përfituar të plotë çmimin e shitjes së pronës, që duhet të regjistrohet në regjistrin e kadastrës brenda 30 ditëve.

Pas këtij veprimi blerësi pajiset me certikatën e pronësisë për pronën e blerë.