fbpx
Për tokën bujqësore që është në përdorim nga fermerët

Ka nisur procesi i regjistrimit nga ASHK për tokën bujqësore që është në përdorim nga fermerët që nuk e kanë me AMTP

Në maj të vitit 2020 hyri në fuqi ligji 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në RSH” Ky ligj shfuqizoi edhe ligjin e vitit 2008 ” Për verifikimin e Titujve të Pronësisë”. 🆕 Çfarë duhet të dini: 👇 🏮 Për AMTP e regjistruara përpara hyrjes në fuqi të ligjit 20/2020, nuk shqyrtohet më […]

Read more