fbpx

Një ndjekës i Blogut të DES na shkruan:

Burrë e grua kemi një shtëpi që ndodhet në proçes legalizimi, e deklaruar në emrin e bashkëshortit. Nëse ne të dy bashkëshortet heqim dore nga pronësia në favor të fëmijeve, a zhvishemi nga çdo e drejtë mbi këtë pronë?🏡 Ne duam t’ua kalojmë fëmijeve, por kemi frikë se ndoshta ata nuk do duan që ne […]

Read more

Për një objekt në process legalizimi, leja e punimeve riparuese nuk është leje ndërtimi.

Nëse objekti në proçes legalizimi, merr leje punimesh riparuese, kjo nuk duhet të ngatërrohet me lejen e ndërtimit dhe as nuk është e tillë. 📝 📌 Sipas ligjit 107/2014 ‘Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit’, si dhe të VKM-së Nr.408, dt.13.05.2015, ‘Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit’, leja e ndërtimit jepet për një […]

Read more