fbpx
Në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kam një pasuri të fituar me ligjin 7501. Në qoftë se lidh martesë me vajzen qe kam zgjedhur, në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kam një pasuri të fituar me ligjin 7501. Në qoftë se lidh martesë me vajzen qe kam zgjedhur, në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kjo do te varet nga regjimi pasuror martesor që ju do të të zgjidhni paraprakisht.

Ju mund të zgjidhni si me poshte:

Regjimin e bashkësisë me kontratë

(nenet 108-114 të Kodit të Familjes) dhe dakortësoni para lidhjes së martesës apo gjatë saj për secilën pasuri nëse do të jetë pjesë e bashkësisë ligjore; apo do jetë në pronësin vetjake të secilit bashkëshort. Ky eshte nje menyre nga regjimi pasuror martesor :

OSE

Regjimin e pasurive të ndara

(Nenet 115-122 të Kodit të Familjes) dhe çdo pasuri para apo gjatë martesës është vetjake e secilit bashkëshor.

Nëse ju nuk bëni njërën prej zgjedhjeve të mësipërme

, automatikisht për ju si bashkëshortë do veprojë regjimi i bashkësisë ligjore( version I pare me lart), në të cilën çdo pasuri e fituar gjatë martesës është pasuri e të dy bashkëshortëve, prezumohet se kontributi është i barabartë dhe në zgjidhje të martesës ndahet pasuria 50% për njërin dhe 50% për tjetrin bashkëshort.

Nëse jemi në rastin e bashkësisë ligjore

dhe toka e fituar me reformën e ligjit 7501 është fituar para lidhjes së martesës cilësohet si pasuri vetjake e bashkëshortit. Bazuar në neni 77 të Kodit të Familjes, pasuri vetjake e bashkëshortit që nuk bën pjesë në bashkësi është:
a) pasuria, e cila para lidhjes së martesës ishte në bashkëpronësi të bashkëshortit me persona të tjerë ose kundrejt së cilës ai ishte titullar i një të drejte reale përdorimi.