Ndiqni ndryshimet që kanë ndodhur në procedurat ligjore tek Noteri për shitblerjen e pasurive të paluajtshme:

#DES&Ju
Ndiqni ndryshimet që kanë ndodhur në procedurat ligjore tek Noteri për shitblerjen e pasurive të paluajtshme:
🧰 Noteri duhet të ketë llogari rrjedhëse të posaçme në bankë për kryerjen e veprimeve financiare në lidhje me pronat.
🧰 Kur palët paraqiten para Noterit për lidhjen e kontratës së kalimit të së drejtës së pronësisë, Noteri i informon për pagesën e çmimit të pasurisë vetëm përmes kësaj llogarie bankare të tij.
🧰 Pas nënshkrimit të aktit noterial nga klientët dhe Noteri, Ai i kërkon blerësit të paguaj çmimin e pasurisë së paluajtshme, duke e pajisur me të dhënat e sakta për numrin e llogarisë bankare të Tij.
🧰 Blerësi provon pagimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme në llogarinë e posaçme bankare të Noterit duke paraqitur dokumentin e bankës.
🧰 Pas kësaj, Noteri kryen procedurat ligjore për regjistrimin e aktit noterial në Drejtorinë Rajonale të Kadastrës.
🧰 Noteri, brenda 24 orëve nga marrja e certifikatës së pronësisë në emër të blerësit, transferon në llogarinë bankare të shitësit shumën vetëm nga llogaria e posaçme.
🧰 Në rast se Noteri pezullohet nga detyra, ndërron jetë, arrestohet ose ndaj tij vendoset masë sigurimi, Dhoma Kombëtare e Noterisë cakton një Noter tjetër.
#DESRealEstate #AgjenciPronash
#ShitblerjePasurie #Noter
www.desrealestate.al

Share në mediat sociale
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter